Skargi i wnioski

Szanowni Pacjenci,

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej informuje

o możliwościach składania SKARG I WNIOSKÓW bezpośrednio

w siedzibie szpitala (w sekretariacie), pisemnie bądź drogą elektroniczną na adres:

sekretariat.czeladz@pzzoz.bedzin.pl

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa PZZOZ przyjmuje strony

w sprawie skarg i wniosków

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 11.00

w Sekretariacie Szpitala w Czeladzi, ul. Szpitalna 40.

Skargi i wnioski można składać także w:

DZIALE SKARG I WNIOSKÓW ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

  • bezpośrednio w siedzibie Śląskiego OW NFZ, ul. Kossutha 13 w Katowicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00,
  • w delegaturach (Bielsko-Biała, Częstochowa, Rybnik, Piekary Śląskie) od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00,
  • wysłać pocztą na adres oddziału lub właściwej dla siedziby świadczeniodawcy delegatury,
  • przesłać skargę na adres e-mail (w przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik NFZ za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu.)
  • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP

Numer telefonu do Działu Skarg i Wniosków Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (32) 735 05 45

BIURZE RZECZNIKA PRAW PACJENTA:

  • pisemnie na adres:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

  • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@rpp.gov.pl
  • poprzez ePUAP (Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka)
  • faksem pod nr (22) 506-50-64
  • osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

        Bezpłatna infolinia 800-190-590 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach

od godz. 8.00 do godz. 18.00.