Deklaracja dostępności

WSTĘP DEKLARACJI

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pzzoz.bedzin.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-30

Data aktualizacji strony internetowej: 2020-03-20

STATUS ZGODNOŚCI

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

  • zmiana kontrastu,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Data sporządzenia: 2020-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Zub, e-mail: m.zub@pzzoz.bedzin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 731 22 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich – strona internetowa: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

PZZOZ – Szpital Czeladź, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź

Szpital dysponuje dwoma wejściami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych:

  • od strony Izby Przyjęć – poprzez podjazd dla karetek
  • przez wejście główne do budynku – zabezpieczone jest w przycisk dla osób niepełnosprawnych, dzięki któremu podejdzie pracownik obsługi i w razie konieczności podjazdu wózkiem inwalidzkim, rozłoży specjalistyczne płozy temu służące

Przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). Winda posiada oznaczenia pięter w formie wizualnej, dźwiękowej oraz za pomocą alfabetu Braille’a.

Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Na wszystkich poziomach znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sekretariat PZZOZ znajduje się na parterze budynku.

Na parkingu wyznaczone są 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 

PZZOZ – Szpital Będzin, ul. Małachowskiego 12, 42-500 Będzin

Wejście główne do Szpitala jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). Winda posiada oznaczenia pięter w formie wizualnej, dźwiękowej oraz za pomocą alfabetu Braille’a.

Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Na wszystkich poziomach (za wyjątkiem poziomu 1) znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na parkingu wyznaczone jest 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego