Druki do pobrania

1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń medycznych.

2. Podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

a.     pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,

b.     osobie upoważnionej przez pacjenta na piśmie,

c.     upoważnionym organom.

3. Uprawniony wnioskodawca może złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej. Wnioski można składać w:

a.     Szpitalu w Czeladzi:

– od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:25 do 15:00 w Archiwum Szpitala,

– od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, w weekendy, w dni     wolne od pracy w Izbie Przyjęć Szpitala

b.     Szpitalu w Będzinie:

– od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 w Poradni Specjalistycznej,

– od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, w weekendy, w dni wolne od pracy w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

c.     na adres:

PZZOZ w Czeladzi

ul. Szpitalna 40

41-250 Czeladź

d.     na adres e-mail:

sekretariat@pzzoz.bedzin.pl

archiwum@pzzoz.bedzin.pl

e.     telefonicznie – 32 731 22 40

4. Do wniosku należy dołączyć pisemne upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej w przypadku upoważnienia do odebrania dokumentacji innej osoby niż uprawnionej do tego celu.

5. W przypadku braku dołączenia stosowanego upoważnienia, o którym mowa w pkt. 4 wniosek nie będzie realizowany.

6. Odmowa wydania dokumentacji następuję w formie decyzji pisemnej wydanej przez Dyrektora PZZOZ.

7. Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy urzędowym dokumentem ze zdjęciem.

8. W przypadku nieodebrania dokumentacji przez wnioskodawcę w siedzibie szpitala, bądź przesyłki listowej w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku wliczając dni wolne i święta, przygotowana dokumentacja podlega zniszczeniu.

9. Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochronę danych osobowych.

10. Dokumentacja w formie oryginałów jest wydawana na pisemne żądanie uprawnionych organów.

11. Uprawniony wnioskodawca ma prawo otrzymać oryginał zdjęć RTG z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

12. Uprawniony wnioskodawca ma prawo otrzymać oryginał dokumentacji medycznej po okresie archiwizacyjnym.

13. Uprawniony wnioskodawca ma prawo zapoznać się z oryginałem dokumentacji medycznej po ustaleniu terminu z uprawnionym do tego rodzaju czynności pracownikiem PZZOZ.

14. Termin realizacji wniosku zależy od wyboru trybu podstawy prawnej przez pacjenta. W przypadku realizacji wniosku na podstawie zapisów RODO termin ten wynosi do 30 dni. W przypadku zapisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja musi być wydana bez względnej zwłoki.