Sanitariusz Szpitalny/Kierowca – Izba Przyjęć

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POSZUKUJE kandydatów/kandydatek na stanowisko: SANITARIUSZ SZPITALNY/KIEROWCA

Miejsce pracy: Izba Przyjęć, 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40,

Podległość bezpośrednia:  pielęgniarka oddziałowa Izby Przyjęć

Zakres obowiązków:

SANITARIUSZ SZPITALNY:

 1. Sprawne, kompetentne i rzetelne wykonywanie powierzonych czynności.
 2. Bieżące informowanie bezpośredniego przełożonego o przebiegu wykonywanych prac i przedstawienie mu ocen i wniosków z tym związanych.
 3. Ochrona przetwarzania danych osobowych w szczególności przed:
 • nieuprawnionym dostępem,
 • nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem,
 • nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem przez nieupoważnione osoby wszelkich danych osobowych, do których pracownik ma lub miał dostęp, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z zakresu czynności
 1. Współpraca z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Zakładu w celu realizowania jego misji.

KIEROWCA:

 1. pozostawanie w stałej gotowości do wyjazdu zgodnie z poleceniem Pielęgniarki Oddziałowej lub dyspozytora (konsultacje, badania, przewóz pacjenta, magazynu, dokumentów, towarów lub pracowników, itp.),
 2. zapoznanie się z planem wyjazdów, odbiór karty drogowej od dyspozytora, sprawdzenie techniczne pojazdu (uzupełnienie płynów eksploatacyjnych),
 3. poprawne prowadzenie kart drogowych zgodnie z obowiązującą dokumentacją (odnotowanie godzin postoju, trasy i czasu przejazdu, kilometrów, stanu licznika, tankowania paliwa oraz opisu zleceń transportu),
 4. przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, transporcie drogowym, czasie pracy kierowcy,
 5. wykonywanie codziennej obsługi samochodu, utrzymywanie w należytej czystości, dezynfekowanie w razie potrzeby zgodnie z obowiązującą procedurą oraz zlecanie gruntownego sprzątania,
 6. dbanie o stan techniczny pojazdu, prawidłowe eksploatowanie i obsługę samochodu,
 7. informowanie przełożonego o awariach, wymaganych przeglądach, konieczności naprawy, itp.,
 8. w czasie transportu i do chwili przekazania pacjenta opieka nad nim, a w razie pogorszenia stanu zdrowia chorego organizacja pomocy,
 9. dbanie o wygodę i bezpieczeństwo chorego w czasie transportu oraz czynne uczestniczenie w transporcie chorego na noszach/wózku siedzącym,
 10. prowadzenie dokumentacji finansowej w zakresie wypisywania KP w przypadku płatnych przewozów i rozliczanie się z pobranych opłat oraz zebranie pełnych danych do faktury,
 11. pomiędzy wyjazdami pozostawanie do dyspozycji przełożonego i wykonywanie prac zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,

Wymagania:

Wymagania Sanitariusz Szpitalny

 1. Wykształcenie podstawowe
 2. Kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy
 3. 6- cio miesięczny staż w zawodzie
 4. Umiejętność organizacji pracy
 5. Umiejętność pracy w zespole,
 6. Samodzielność,
 7. Dyspozycyjność,

Wymagania Kierowca:

 1. kierowca karetki musi mieć ukończony 21 rok życia,
 2. Wyksztalcenie zawodowe
 3. prawo jazdy właściwej kategorii: kat. B
 4. kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 5. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 6. wynik badania psychologicznego,
 7. zezwolenie na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pełny etat, stała

Data składania ofert: 30.01.2022r.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 41-250 Czeladź ul. Szpitalna 40 w godzinach: od 7:25 do 15:00, od poniedziałku do piątku lub przesłać na adres jak wyżej, bądź drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pzzoz.bedzin.pl

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie:

 • list motywacyjny
 • życiorys/C.V.
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • prosimy o podpisanie i dołączenie klauzuli zgody i klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy.