Księgowy

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POSZUKUJE kandydatów/kandydatek na stanowisko: KSIĘGOWY

Miejsce pracy: Dział Finansowo-Księgowy, 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40

Zakres obowiązków:

 • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,
 • aktywny udział w sporządzeniu sprawozdań finansowych według określonych standardów.

Wymagania:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowego;
 • zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • brak wyroku za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

Wymagania dotyczące wykształcenia:

 • wykształcenie średnie ekonomiczne, mile widziane wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość) i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, w tym mile widziane w szpitalu.

Wymagania kompetencyjne:

 • doświadczenie w pracy w księgowości w zakresie prowadzenia pełnej księgowości w tym rozliczeń podatkowych w podmiotach leczniczych oraz rozliczeń w zakresie kosztów podmiotu leczniczego,
 • znajomość przepisów w zakresie rachunkowości i podatków (CIT, VAT) w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie:
  • administracji samorządowej,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy o rachunkowości,
  • sprawozdawczości budżetowej,
  • prawa podatkowego (w tym podatku VAT),
  • przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków unijnych;
  • znajomość programów finansowo-księgowych:
  • znajomość Systemu Bankowości Elektronicznej:
  • umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów;

Wymagania dodatkowe:

 • kursy doskonalące;
 • znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem;
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista;
 • sumienność, zaangażowanie,
 • rzetelność, kreatywność.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilną pracę w zespole wykwalifikowanych specjalistów,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia.

Data składania ofert: 23.09.2022r.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź - w godzinach: od 7:25 do 15:00, od poniedziałku do piątku lub przesłać na adres jak wyżej, bądź drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pzzoz.bedzin.pl

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
 • ewentualne kopie zaświadczeń odbytych kursów,
 • prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”