Regulamin

§1

 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Szpitalnego Portalu „e-Szpital” udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (zwanym dalej Szpitalem).
 2. Szpitalny Portal „e-Szpital” służy do wymiany informacji pomiędzy Szpitalem a Użytkownikami.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, zwany dalej użytkownikiem, ma prawo do korzystania z portalu „e-Szpital” za pośrednictwem stron internetowych:
 2. Korzystanie z serwisu pozwala na autoryzowany dostęp do własnych danych przez użytkownika w zakresie historii choroby, karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, wyników badań, miejsca na liście oczekujących i rejestracji.
 3. W uzasadnionych przypadkach Szpital dopuszcza możliwość zmiany lekarza w danym dniu oraz zmiany terminu wizyty lekarskiej.
 4. Szpital zastrzega sobie prawo do ustalenia dziennego limitu wizyt lekarskich poradniach dla osób korzystających z portalu „e-Szpital”.
 5. Korzystanie z portalu „e-Szpital” jest całkowicie bezpłatne.
 6. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu portalu wynikające z przyczyn niezależnych od niego i za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie wynikające z przerwy w funkcjonowaniu portalu wywołane koniecznością konserwacji portalu lub czynnikami niezależnymi od Szpitala.
 7. Administratorem portalu „e-Szpital” jest Powiatowy Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.

§3

Rejestracja użytkownika

 1. Warunkiem dostępu do serwisu jest posiadanie adresu e-mail oraz udanie się do punktu rejestracji celem potwierdzenia tożsamości (wymagany dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość) i wypisanie wniosku o założenie konta do Szpitala w Będzinie oraz w Czeladzi.

Punkty rejestracji znajdują się w:

Szpital w Będzinie – Rejestracja Przychodni Specjalistycznych Będzin, ul. Małachowskiego 12
Szpital w Czeladzi – Rejestracja Przychodni Specjalistycznych Czeladź, ul. Szpitalna 40

 

 1. W celu uzyskania dostępu do swoich danych w Szpitalu w Będzinie oraz w Szpitalu w Czeladzi użytkownik musi założyć tylko jedno konto do szpitala.
 2. W celu zarejestrowania się do portalu konieczne jest podanie nazwy użytkownika oraz hasła dostępu. Nazwa użytkownika to numer kartoteki pacjenta. Jest ona zamieszczona na certyfikacie dostępu do serwisu i wydrukach dokumentacji medycznej uzyskanych w trakcie pobytu w Szpitalu/konsultacji. Tymczasowe hasło wysyłane jest na adres e-mail podany przez Użytkownika. Podczas pierwszego logowania wymagana jest zmiana hasła.
 3. Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail informacje na temat założenia konta, zmiany danych, potwierdzenie rejestracji, odwołania wizyty.
 4. Użytkownik może również wnioskować o wydanie certyfikatu potwierdzającego założenie konta. Certyfikat zostanie sporządzony w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia i będzie do odbioru we właściwej Rejestracji Poradni Specjalistycznych (w Szpitalu w Będzinie lub w Czeladzi).
 5. Użytkownik może wystąpić o założenie drugiego konta, ograniczonego czasowo (maksymalnie 30 dni) –aby lekarz innego podmiotu udzielającego świadczenia miał wgląd do historii choroby pacjenta.

§4

Wyrejestrowanie/ zawieszenie konta

 1.  W przypadku naruszenia zasad powyższego regulaminu, Szpital zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu użytkownikowi.
 2. W szczególności Szpital może zablokować konto użytkownika do portalu „e-szpital” ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  • nieprawidłowego korzystania z portalu.
  • otrzymania informacji o niemożności dalszego korzystania z portalu e-szpital przez Użytkownika,
  • na wniosek Użytkownika,
  • w przypadku uzasadnionego podejrzenia iż dostęp do loginu i hasła wykorzystywany jest przez osobę nieupoważnioną.
 3. Odblokowanie zablokowanego konta następuję na uzasadniony wniosek Użytkownika.
 4. W przypadku rezygnacji z korzystania z funkcjonowania serwisu Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu osobiście.

§5

Zasady bezpieczeństwa

 1. Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie informować Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej o każdym przypadku:
 2. Użytkownik odpowiada za niewłaściwe posługiwanie się kontem w Szpitalnym Portalu Informacyjnym, w tym za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
 3. W razie zapomnienia indywidualnego hasła dostępu użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcji przypomnienia hasła, dostępnego w portalu.
 4. Użytkownik ma obowiązek ochrony parametrów konta przed osobami trzecimi.
  • nieprawidłowego lub nietypowego działania Portalu Informacyjnego,
  • utraty loginu i hasła,
  • nieprawidłowego lub nietypowego działania innych Użytkowników lub podmiotów trzecich, dotyczących Szpitalnego Portalu Informacyjnego lub zawartych w nim danych,
  • nieautoryzowanego korzystania ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego,
  • wykorzystywania danych zawartych w Szpitalnym Portalu Informacyjnym przez osoby nieuprawnione lub do celów innych niż określone w niniejszym Regulaminie,
  • potrzebie wyłączenia dostępu do Szpitalnego Portalu Informacyjnego.
 5. Zabronione jest umieszczanie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, a w szczególności informacji i materiałów mogących naruszyć przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§6

Powiatowy Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej nie ponosi odpowiedzialności za modyfikację, utratę, jak i za ujawnienie danych wprowadzonych przez Użytkownika do Szpitalnego Portalu Informacyjnego z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, a w szczególności wskutek utraty lub niewłaściwego zabezpieczenia loginu lub hasła.

Użytkownikowi nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu czasowego bądź stałego braku dostępu do portalu.

 

§7

Przepisy końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zarządzeniem Dyrektora PZZOZ oraz od dnia opublikowania na stronie Szpitalnego Portalu Informacyjnego i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.
 2. Szpital zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Szpitalnego Portalu Informacyjnego.
 3. Szpital zobowiązuje się do przetwarzania danych powierzonych przez Użytkownika, zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz polityka bezpieczeństwa ochrony zbiorów danych osobowych obowiązujących w Szpitalu.
 4. Uzyskane z portalu e-szpital dokumenty mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako oficjalny dokument. Nie mogą być również podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb portalu „e-szpital”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnie 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) oraz oświadcza, że został poinformowany o celu przetwarzania jego danych osobowych oraz o prawie do wglądu do swoich danych osobowych i prawie do ich poprawiania.
 6. Rozpoczęcie korzystania z portalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 7. Zastosowanie mają przepisy:
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285),
  • Ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402),
  • Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zm.),
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr .90, poz. 631, ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).